Pracovní manuál

Pracovní manuál

 1. PŘÍPRAVA NA ÚKLID
 2. ZAHÁJENÍ ÚKLIDU
 3. ÚKLIDOVÉ PŘÍPRAVKY A TECHNIKA
 4. POJIŠTĚNÍ A POŠKOZENÍ
 5. VYSÁVÁNÍ PRACHU – KOMPLETNÍ ODPRAŠNĚNÍ
 6. OTÍRÁNÍ PRACHU A PLOCH
 7. ČIŠTĚNÍ DVEŘÍ, RÁMŮ A ŽALUZIÍ, PARAPETŮ
 8. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID KOUPELNY
 9. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID WC (TOALETY)
 10. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID KUCHYŇSKÉ LINKY (ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČŮ – KUCHYNĚ)
  • LEDNIČKA
  • TROUBA
  • SPORÁK
  • MIKROVLNNÁ TROUBA
  • VARNÁ DESKA
  • DIGESTOŘ
 11. ČIŠTĚNÍ SVĚTEL
 12. ČIŠTĚNÍ ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ
 13. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
 14. ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, ŽIDLÍ A ČALOUNĚNÍ
 15. VYÚČTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ ÚKLIDU
 16. VEDENÍ FIRMY

 

1. PŘÍPRAVA NA ČIŠTĚNÍ A ÚKLID

 • Má pročteny zaslané podklady a předběžnou specifikaci úklidu včetně předběžné ceny úklidu. Na základě rozsahu služeb a úkonů si zajistí přípravu úklidové techniky a úklidových pomůcek včetně přípravků na úklid. Zkontroluje stav a obsah náplně přípravků a zajistí doplnění obsahu náplně přípravků, před zahájením úklidu.
 • Má přehled o stavu zásob objemu přípravků na případné doplnění a v případě, že mu přípravky do zásoby budou docházet, informuje o tom v dostatečném předstihu, aby mohlo být zajištěno doplnění či schváleno dokoupení vedoucím pracovníkem docházejících přípravků ze strany vedení firmy.
 • Zajistí kontrolu a přípravu úklidové techniky a pracovních pomůcek – vysavače (pytlíků do vysavače. Modrých filtrů do hlavy vysavače), čistých – vypraných a usušených mikro utěrek, minimální počet použitelných houbiček na úklid (3ks), škrabky na sklo, parníhoi čističe, mopu a usušení a vyprání vytíracího padu mopu, papírových utěrek aj.
 • V případě, že je zjištěna jakákoliv porucha pomůcek na úklid, či porucha úklidové techniky, neprodleně sdělí tuto informaci vedení firmy.

2. ZAHÁJENÍ ÚKLIDU – pro vedoucího pracovníka / pracovníky (příjezd a zahájení úklidu / čištění)

 • Vedoucí pracovník  je povinen dorazit na místo objednávky ve smluveném čase včetně ostatních pracovníků a být po celou či min. 90-ti % část úklidu na místě s ostatními pracovníky pokud vedení firmy či náhlá událost nerozhodne jinak.
 • V případě zpoždění je povinen minimálně 20 minut předem klienta informovat o zpoždění a délce zpoždění a to telefonicky a pokud klient telefon nezvedená je NUTNÉ zaslat informační SMS na telefon s nahlášením zpoždění.
 • Pokud nějaký člen smluveného týmu vedoucího pracovníka nedorazí na úklid včas, je povinen o svém zpoždění informovat vedoucího pracovníka min. 15 minut před zahájením úklidu.
 • Každý pracovník úklidu či čištění je povinen sdělit klientovi / zákazníkovi své jméno a řádně se představit. Při požádání klientem je povinen přeložit občanský průkaz.
 • Vedoucí (i jeden pracovník může být vedoucí pokud je to úklid pro jednoho) pracovník s klientem projde předběžnou objednávku a doplní či upřesní se věci, které nejsou součástí objednávky – preferuje se napsat či doplnit ke stávající objednávce na papír.
 • Následně se upřesní celkový předpokládaný odhad času, zapotřebí pro zajištění finálně odsouhlasených úkonů úklidu a čištění před zahájením úklidu klientem. Vždy se sděluje sazba / cena bez DPH (tzn. 15% nebo 21%). DŮLEŽITÉ JE MÍTI NA PAMĚTI ČASOVOU NÁROČNOST – KUCHYŇSKÉ LINKY, ČIŠTĚNÍ ŽALUZIÍ a případě čištění znečištěných oken či koupelny.
 • Na základě zpřesnění potřebného času, m2 koberců, počtu sedacích míst aj. dojde ze strany vedoucího úklidu k přepočtu předběžné ceny úklidu a čištění a následnému opětovnému odsouhlasení ze strany klienta vedoucímu pracovníkovi.
 • V případě, že i po tomto zpřesnění časové náročnosti úklidu se objeví fakt, že i tak bude úklid trvat déle, je zapotřebí neodkladně při tomto zjištění klienta ústně,telefonicky či v sms opět o této skutečnosti informovat a sdělit důvod (např. hlubší mastnota kuchyňské linky, silné znečištění rámů ,které dá více práce odstranit povlak aj..). Opět se s klientem domluví na pořadí a úpravě či změně priorit úklidu včetně upřesnění předpokládané konečné ceny.
 • V případě, že je či bude klient / zákazník limitován čase, kdy má být úklid dokončen, je nutné klienta požádat o stanovení priorit jednotlivých úkonů úklidu a čištění a tyto priority ze strany úklidového týmu dodržet.
 • V případě, že bude ze strany klienta nabídnuto použití jeho úklidových prostředků, je toto použití povoleno pouze v případě, že se jedná o speciální úklidové přípravky např. Pro údržbu marmolea, dřevěných podlah aj. což je důležité také s klientem v před zahájením úklidu projednat a přípravky si vyžádat, aby mohlo dojít a došlo k následnému použití na ty materiály, které klient označil ze strany pracovníků úklidu. Jinak se používají pouze dovezené firemní přípravky.
 • Vedoucí pracovník je také zoodpovědný za rozvrhnutí celkového harmonogramu úklidu – dle priorit, místností atd.. po dohodě s klientem, tak se celkový úklid stihl v požadované kvalitě ve smluveném či předběžně smluveném čase.
 • Vedoucí pracovník bude s celým týmem postupovat v úklidu a čištění po oblastech či úsecích a vyvaruje se živelnému rozpracování více oblastí najednou, aby nedošlo k opomenutí vyčištění a uklízení některých míst a následně nestihnutí úklidu jako celku.
 • Vedoucí pracovník provádí průběžnou kontrolu jednotlivých oblastí či úseků úklidu a čištění a to především míst, která nejsou na první pohled viditelná tzn. Plochy nástěnných kuchyňských linek, vnitřní rámy oken, vnitřní rámy dveří, vrchní část obkladů, podlahy za radiátory, spáry, rohy, místa pod nábytkem, vnitřky zásuvek, rámy obrazů, vršky osvětlení, vnitřky spotřebičů). Důležité je nenechat jednu kontrolu až nakonec (kdy je již zákazník nebudeme mít třeba čas aj.) před předáním úklidu zákazníkovi. V případě většího úklidu provádět kontrolu ve dvoji vzájemně (více očí více vidí).

ZÁVĚREM PLATÍ PRO CELÝ TÝM TOTO PRAVIDLO:

 1. Vedoucí pracovník je vždy připraven poradit každému spolupracovníkovi – jaký přípravek použít či jaký tehnický postup zvolit.
 2. Vedoucí pracovník ukáže a vysvětlí pracovníkovi technický způsob jak použít a zacházet s úklidovou technikou v rámci úklidu a jednotlivých úkonů včetně použití různých  nástavců a hlavic vysavače a jiných zařízení  vůči materiálu dle jednotlivého úkonu s následným použitím.
 3. Pracovníci jsou povinni se obrátit na vedoucího úklidu ohledně dotazu na použití správného a vhodného přípravku pro jednotlivý úkon úklidu či materiál – NIKDY NEMYSLET / NEEXPERIMENTOVAT – pokud si není absolutně jist či to již nebylo sděleno. Používáme a řídíme se PRAVIDLEM: ZZM – ZÁKON ZDRAVÉ MYSLI!
 4. Jakékoliv poškození či následné poškození – prostě cokoliv co je dobré vědět v rámci celého týmu, nahlásit včas vedoucímu pracovníkovi. Ten pak učiní potřebné kroky. Doporučujeme nic nezakrývat, jelikož se na poškození pracovníkem vždy přijde a nikomu to nepomůže. Firma je pojištěna , tzn. že pracovník, který škodu případně způsobí, nebude škodu v žádném případě v platit v celkové výši.

3. POJIŠTĚNÍ A OZNÁMENÍ ŠKOD

 • Vedoucí pracovník a pracovníci jsou povinni postupovat v rámci úklidu tak, aby nedošlo žádnémů poškození věcí klienta a to: nesprávným použitím přípravků, neopatrným zacházením, nepozorností atd.
 • V případě, že dojde k poškození, poničení či dokonce ke zničení věcí, je každý pracovník toto nahlásit vedoucímu pracovníkovi.
 • Vedoucí pracovník, který škodu svého kolegy zaregistroval či případně ji sám způsobil je povinen o této skutečnosti informovat vedení firmy a to NEPRODLENĚ – TELEFONICKY ČI ZANECHAT SMS.
 • Následně bude po dohodě s vedením firmy jasně domluven celý postup, tak aby došlo ke správnému zaevidování škody včetně zajištění podkladů pro pojišťovnu a klienta a mohlo následně dojít k zajištění bezproblémovému plněné pojistné události a nápravě škody.
 • Firma VYČISTÍM CZ je závazně pojištěna u partnera České Pojišťovny do výše 5.000.000 pro každý rok. Výše spoluúčasti pracovníků je 1% (tzn. 1.000,-Kč) na jakékoliv škodní události.
 • DŮLEŽITÉ: Z TOHOTO DŮVODU, OPRAVDU NENÍ NUTNÉ ŽÁDNOU PŘÍPADNOU ŠKODU ZAKRÝVAT ČI MASKOVAT!
 • JAKÁKOLIV ŠKODNÍ UDÁLOST BUDE A JE VŽDY S KLIENTEM ŘEŠENA ZA STRANU VEDENÍ FIRMY A TO NEPRODLENĚ PO NAHLÁŠENÍ ŠKODY VEDOUCÍM PRACOVNÍKEM VEDENÍ FIRMY.

4. ÚKLIDOVÉ PŘÍPRAVKY A TECHNIKA

 • Celý tým ( 2 pracovníci a více) pod vedením vedoucího pracovníka si vybalí všechny potřebné pomůcky na úklid, přípravky, techniku, schůdky aj. po vytvoří si základnu (může jich být více v případě větší nemovitosti) pro tyto věci odkud  se bude vždy vše nosit tam a zpět (základna může být samozřejmě v rámci úklidu přemístěna) – cílem je, aby při větším úklidu věci nepovalovaly po domě či bytě či jiném prostoru a nedošlo k jejich následnému zapomenutí.
 • Vedoucí pracovník dbá a sdělí všem pracovníků, aby se veškeré úklidové prostředky dávaly zpět do košíku nebo na hadr či jinou podložku, aby nedošlo k vylití či poškození povrchu materiálu podlahy či nábytku.

5. ODPRAŠNĚNÍ PROSTOR

 • Potřebné nástroje a pomůcky:
  • Vysavač + nástavce
 • S klientem je stanoven celkový rozsah odprašení – jasně odsouhlasen výčet tohoto co si klient přeje odprašnit.
 • V rámci odprašnění / vysátí prachů se jedná většinou o: kompletní vysátí prachu z podlah, rohožek a podložek včetně míst pod nábytem, rohů místností, osátí pavučin ze stropů,zdí a rohů, osátí postorů radiátorů, mřížek radiátorů, rámů obrazů, zárubní dveří, nábytku, dostupných a výše položených povrchů, vnitřků skříněk a vitrín či komod, knihoven, stolků a skříní (venek / vnitřek), kompletní vysátí koupelen a osátí vršku obkladů na zdi, vršků sprchových koutů, van a osátí záchodových mís včetně místa za záchodem.
 • Vysávání vnitřních prostor nábytku: většinou se jedná o vestavěné skříně, knihovny, obývákové stěny, koupelnové příslušenství aj. Vždy pečlivě vysaji prach  kolem pojízdných mechanismů (vestavěné skříně), pokud si klient přeje – vyndám knihy  a vysaji za knihami atd..
 • Vysávání radiátorů: vždy použiji úzkou hubici. Litinové radiátory vysaji mezi žebry, plechové radiátory – pokusím se odělat vrchní krycí plech a pak vysaji prach uvnitř.
 • DŮLEŽITÉ: na každý materiál je zapotřebí použít na osávání ten správný nástavec, aby nedošlo k poškození povrchu materiálu tzn.: na koberce – hlavici na koberce bez štětin, na podlahy hlavici na podklady se štětinami, na nábytek – malou hlavici se štětinami, na špatně dostupné prostory – úzkou hubici na prach atd..

6. OTÍRÁNÍ PRACHU A VYTÍRÁNÍ PLOCH

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Mikroutěrka / papírové utěrky
  • Přípravek na dřevo Poliboy ve spreji nebo Pronto na dřevo – dřevěné povrchy
  • Přípravek na podlahy Star (modrý) – naředit s vodou – liminát, PVC
 • Nábytek: otírání nábytku probíhá vždy po osátí od prachu vysavačem. Následně otírání povrchu používám pouze čistým hadrem z mikrovlákna (bleděmodrý / žlutý či zelený) a to buď vlhkým (nikdy mokrým) hadrem, který je namočen do čisté vody či vody s příměsí roztoku na dřevo, které do vody před zahájení dám (Poliboy, Pronto, Bona) nebo suchým hadrem v kombinaci použití přípravku na dřevěné materiály – Pronto / Poliboy. Po dokončení se vždy podívám zda na dřevě nezůstaly šmouhy či vlnky nebo nedoleštěný povrch. Při otírání nadzvednu každý předmět, nikoliv ho jen objedu!
 • Nábytek: Leštěný / Italský či drahý nábytek je čištěn pouze suchou mikroutěrkou ( případně přípravkem doporučeným od zákazníka / výrobce).
 • Nábytek skleněné výplně: vždy použiji čistý mikro hadřík a skleněné výplně nejdříve umyji vodou s příměsí saponátu – Jar nebo Star (modrý) – tím dojde k odmaštění a odstranění nečistot a následně do sucha vyčistím papírovou utěrkou nebo suchým mikro hadrem – vždy zkontroluji zda nejsou z více úhlů pohledu šmouhy a to ani u krajů či nedočištěná místa.
 • Podlahy: vytírání podlah vždy probíhá až po DŮKLADNÉM vysátí prachu, aby nedošlo k roztírání něčistot po povrchu materiálu. Vždy vše vytřu pečlivě včetně rohů a zákoutí.
 • Podlahy z materiálu dlažba – lino – lamino nevyžadují takovou péči jako podlahy dřevěné, každopádně povrchy vždy vytírání buď mopem (s tím, že pad mopu je čistý –jinak ho musím před zahájením propláchnout pod čistou vodou – jinak Vám bude dělat šmouhy) nebo stojním vytíráním Vax Professional™. Podlahy po uschnutí zkontroluji, zda povrch je čistý a bez šmouh. Pokud se šmouhy objeví, zapotřebí celý postup opakovat dokud povrch nebude vykazovat zmizení šmouh. Přípravky na vytírání matriálů dlažba, laminát, lino jsou SAVO,  STAR na podlahy (modrý), Poliboy na laminát, Pronto na podlahy či jiný přípravek, který doporučí vedoucí úklidu.
 • Podlahy z materiálu dřeva, marmoleum, artoleum, novilon, korek – jsou vždy vytírány přípravky na to určenými. V případě, že si nikdo není jistý jakým přípravkem materiál ošetřit, doporučuji pouze lehce vlhkým mopem prostřednictvím čisté vody materiál setřít. V případě uvedených materiálů např. Marmoleum, korek ad.. většinou zákazníci mívají od výrobce přípravek doma – je tedy dobré se optat, pokud Vás klient sám neupozorní a přípravek Vám nedá. DŘEVO, MARMOLEUM, KOREK NIKDY NEVYTÍRÁM SAVEM! CHLÓR POŠKOZUJE VRCHNÍ KRYCÍ VRSTVU. Přípravky na podlahy ze dřeva: Bona podlahový čistič na dřevěné povrchy, Poliboy – čistič dřevěných podlah, Pronto na dřevěné podlahy.
 • Podlahy z materiálů kámen, mramor, žula – tyto materiály jsou vždy vytírány pouze čistou vodou  + přípravek Star na podlahy (parfémovaný) nebo s použitím přípravku, který Vám doporučí klient. MRAMOR NIKDY NEVYTÍRÁM SAVEM!
 • Odstranění skvrn z podlah na dlažbě/linu/laminu: použiji hrubší – jemnou stranu houbičky, zkusím krouživými pohyby nečisotu uvolnit či použiji škrabku – vždy opatrně, aby nedošlo k poškození povrchu. Před odstraněním skvrny vše konzultuji s vedoucím úklidu a pokud si I vedoucí není jistý, raději skvrnu neodstraňujeme a informuje se o tom v rámci předání či během úklidu klient.
 • Odstranění skvrny na dřevě lze použitím jemné strany houbičky s kombinací čističe na dřevěné povrchy č nábytek – Bona Remover /Pronto spray / Poliboy spray. Pokud skrvna nepustí – nikdy nepokračuji.
 • Odstranění skvrny z marmolea pouze jemnou stranou houbičky a použitím neředěného přípravku Monel nebo TopRemover případně přípravkem na to určeným a doporučeným klientem ze strany výrobce.
 • Závěrem je možno klientovi nabídnout  – doporučit hloubkové čištění podlah s následnou impregnací / voskováním povrchů všech typů podlah včetně oživení barev. Toto je vždy zajišťováno vedoucími pracovníky firmy. V případě zájmu předá kontakt na vedení firmy (vizitku).

7. ČIŠTĚNÍ A MYTÍ OKEN, RÁMŮ A ŽALUZIÍ, PARAPETŮ 

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Parní čistič
  • Škrabka na okno
  • Mikroutěrka, houbička
  • Papírové utěrky
  • Šroubovák na rohy
  • Stěrka na okna
  • Kbelík
  • Přípravek Real – krém na rámy
  • Jar / leštidlo – modrá lahvička
  • Real – zelený = desinfekce / může být i oranžový = odmašťovač
  • HG odstraňovač samolepek
 • Čištění oken se většinou vyžaduje po stavebním, postavebním úklidu nebo po rekonstrukci prostoru. V rámci čištění se jedná o hlavně od odstranění hrubších a viditelných nečistot z oken, slepení fólií z rámů oken a skleněných výplní. Vyčistění vnitřku rámů – parním čističem, a odsátí prachu a veškerých nečistot vysavačem a to prostoru parapetů, vnitřků rámů oken a skel. Další fází čištění také dochází k odstranění samolepek ze skel oken a to prostřednictvím seškrabání škrabkou a pak odstranění lepidla přípravkem od firmy HG Odstraňovač samolepek. Přípravek nanesete pouze na bavlněný hadřík, který pak vyhodíte – nikdy ne na mikroutěrku – tím ji zničíte a bude vždy smrdět! DŮLEŽITÉ: NIKDY NEPOUŽIJI ŠKRABKU NA SKLA DOKUD NENÍ SKLO UMYTÉ  Z ZBAVENÉ PRACHU – JEN TAK LZE PŘEDEJÍT POŠKRÁBÁNÍ SKLA.
 • Čištění rámů oken a dveří či francouzských oken: Rámy plastové čištíme houbičkou s použitím tekutého písku REAL, který naneseme na houbičku. Rámy dřevěné čistíme pouze jemnou stanou houbičky a to čistou vodou nebo roztokem vody s čističem na dřevo – Bona,Poliboy, Pronto.
 • Parní čištění rámů: v mnoha případech jsou vnitřky rámu silně znečištěny a tak přichází na řadu čištění vnitřků a rohů rámů parním čističem (pokud nemá pracovník zkušenost – vedoucí úklidu vždy vysvětlí a ukáže). Parní čištění je velmi účinné, efektivní a díky páře dojde k opravdu výraznému a rychlému odstranění nečistot.
 • Mytí rámů oken a dveří – Rámy a dveře myjeme ze všech stran – se shora, boky a spodek – venek / vnitřek. Plastové rámy, které není potřeba čistit pískem Real, umyjeme roztokem vody a jaru + případně rám nastříkáme desinfekčním přípravkem Real (zelený) nebo můžeme použít odmašťovací přípravek Real (oranžový) a necháme chvilku působit. Volba přípravku je vždy podle funkčnosti a výsledného efektu. Rámy pak myjeme houbičkou nebo mikro utěrkou a to jak venkovní část / tak vnitřní část včetně obou parapetů. Rámy či dveře dřevěné omyji pouze vodou s přípravkem na čištění dřeva. Rámy či dveře hliníkové omyji vodou nebo s roztokem z vody a přípravku Fenosol.
 • DŮLEŽITÉ – VŽDY DÁVÁM POZOR, ABY MI ROZTOK A ŠPÍNA Z RÁMŮ NEKAPALA NA ZDI ČI NA PODLAHY ZE DŘEVA NEBO KOBEREC! Pokud mi ulpí nečistota na malbě zdi, vždy čistou vodu a čistým hadrem či houbičkou ihned setřu – to samé na podlaze či koberci. V případě použití desinfekce může roztok na koberci způsobit bílé skvrny!!!.
 • DŮLEŽITÉ: Okna, která na sobě mají transparentní či ztmavovací fólii, je zapotřebí  omýt pouze měkkou částí houbičky či rozmýváku.
 • Mytí oken – skel: Postup je následující – vždy si připravím vodu s roztokem z Jaru + leštidla na nádobí (modrá / žlutá lahvička). Jelikož mám rámy již umyté, nejdříve tedy namydlím rozmívákem stěrky skleněnou plochu okna. Pak si vezmu suchý hadr a stěrku na okna a začnu od shora dolů nebo zprava do do leva okna stahovat. Stěrku si po každém stáhnutí otřu do hadru a pokračuji. Každé další setření dělám o půlku stěrky, tak aby mi na konci umyté plochy nevznikaly proužky vody se stěrky. Pokud po umytí oken vidím na skle ťupky a nečistoty houbičkou či škrabkou je odstraním a pak buď přeleštím hadrem nebo znovu umyji. Cílem je mýt čisté sklo. Ůplně nakonec setřu rámy oken a před hran oken mezi rámem a sklem, aby nezůstaly v hranách skla proužky po uschlé vodě a to vždy papírovou utěrkou nebo suchým hadrem či mikroutěrkou. Celé okno si vždy pečlivě prohlédnu. ! DŮLEŽITÉ: NIKDY NEPOUŽIJI ŠKRABKU NA SKLA DOKUD NENÍ SKLO UMYTÉ  Z ZBAVENÉ PRACHU – JEN TAK PŘEDJDU POŠKRÁBÁNÍ SKLA.
 • Čištění a mytí žaluzií: Úvodem je zapotřebí jasně definovat jaký rozsah čištění žaluzií si klient přeje: Varianta č.1 – osátí. Varianta č.2 – osátí a otření na plocho. Varianta č.3 – osátí, otření každé lamely zvlášť. U žaluzií vždy čistím přední pohledovou stanu.Dle typu pak zvolím a dodržím následující postup.Horizontální žaluzie (hliník, plast, dřevo) se čistí tímto způsobem – 1. Krok – osaji speciálním kartáčem nebo štětinovým kartáčem lamely žaluzií – vždy od shora dolů a ze strany na stranu. 2. Krok – v případě, že nemyji jednotlivé lamely žaluzií, žaluzie si sklopím na plocho o přední stranu žaluzií setřu vlhkým hadrem – tolikrát, aby na lamelách neulpívala špína (vždy měním vodu, pokud začne být znečištěná). Lamely pak otřu suchým mikrohadrem. Pokud jsou lamely mastné použiji přípravek Real (zelený) nebo můžeme použít odmašťovací přípravek Real (oranžový) a necháme chvilku působit po nastříkání. Opět dávám pozor na potřísnění podlah a zdí!. Pokud si klient přeje omytí jednotlivých lamel, dochází k otírání každé lamely zvlášť. DŮLEŽITÉ – lamely ze dřeva či bambusu nikdy nečistím přípravkem Real (zelený) nebo můžeme použít odmašťovací přípravek Real (oranžový) – pouze čistou vodou nebo s použitím přípravku na dřevo!!

8. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID KOUPELNY

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Parní čistič
  • Mikroutěrka, houbička
  • Papírové utěrky
  • Kbelík
  • Jar / leštidlo – modrá lahvička
  • Real – zelený = desinfekce / může být i oranžový = odmašťovač
  • Real – tmavě modrý na koupelny
  • Real – světle modrý na skla
  • Poliboy / Pronto – čistič na dřevo (dřevěný nábytek)
  • Savo WC gel
  • Star osvěžovač
  • Savo proti plísním / Savo original
 • Čištění a úklid koupelny je většinou časově náročný. Důležité je vědět,  že tato část úklidu a hlavně tato místnost je pro klienta vždy velmi důležitá. Cílem je mít vydesinfikovanou, vyčištěnou a vonící koupelnu (samozřejmě v rámci možností). Ve většině případů se jedná o kompletní vyčištění a úklid koupelny a to buď včetně umytí a desinfekce vnitřků koupelnového nábytku. Celkový rozsah vždy stanoví vedoucí úklid po dohodě s klientem.
 • Úklid koupelny je zahájen vždy důkladným vysátím prachu všech nečistot (vlasů, chlupů aj.) z podlah a rohů podlah včetně zákoutí (pokud to je možné i za pračkou) dále včetně prachu z poliček, pračky, topného žebříku a případně vnitřků nábytku. Tam kde je ventilátor, je také zapotřebí vysát mřížku ventilátoru. Dále osajeme umyvadlo, zásuvky, toaletu (pokud zde je).  Součástí koupelny jsou také dveře, které je také zapotřebí očistit ze všech stran a úhlů.
 • Aplikace přípravků je velmi snadná. Nejdříve na všechy baterie nastříkáme přípravek na vodní kámen Zn. Real (fialový) nebo zn. Larin (žlutý). Následně na umyvadlo, vanu či sprchový kout nastříkáme přípravek na koupelny zn. Real (tmavě modrý) včetně skel sprchového koutu a včetně baterií. Vše necháme působit cca 20min. Pokud je zde toaleta, tak do mísy nastříkáme Savo a následě po vyčistění savem nastříkáme Real (tmavě modrý) + na prkénko nastříkáme Real desinfekci (zelený). Sprchový kout vždy ošetřím následovně: pojizdné kolejnice, rohy koutu s přechod mezi miskou koutu a obkladem nastříkám savem proti plísni a pak tmavě modrým přípravkem Real na koupelny. Vše nechám působit cca 20 min.
 • Umytí obkladů + topného žebříku je ideální fáze mezi působením přípravků na sanitě a jí následným ošetřením. Obklady myjeme roztokem z přípravku na podlahy Star (modrý) a vody a to mikrohadříkem a všechny místa na stěnách. Topný žebřík vypnu ze zásuvky, aby neohříval a omyji od prachu a pečlivě všechny žebřiny otřu až do rohů. Následně žebřík opět připojím do elektřiny.
 • Umytí sanity provádím mikrohadříkem a houbičkou. Omyji vanu, umyvadlo a to spodní část umyvadla včetně sifónu. Dále omyji baterie a kolem baterií zubním kartáčkem odstraním uvolněný vodní kámen.Vše opláchnu, otřu a doleštím papírovou utěrkou do sucha nebo suchým mikro hadříkem. Sprchový kout někdy vyžaduje čištění parním čističem, který použiji na vyčistění kolejnic pojizdních dveří u sprchového koutu, rohu koutu nebo pár u dlažby – obkladů sprchového koutu aj nečistoty. Všechny baterie, sifony a plochy vyleštím. Pokud je zde toaleta – kompletně ji vyčistím tzn.: nejdříve splachovaní zařízení a zásobním vody nebo geberit splachovadlo, pak prkénko – ze všech stran (zde je nutné použít zelený Real – desinfekci). Následně zevnitř štetkou vyčistím mísu záchodu, pokud není štětka tak houbičkou a použiji rukavici a po spláchnutí naliji do místy kruhovitě gel do záchod (Savo gel) a nechám působit. Pak důkladně omyji venkovní spodní část mísy až po zadní spodní část a vytřu papírovou utěrkou.
 • Poličky, nábytek, zrcadla a osvětlení – vše vyčistím, vydesifinkuji a vyleštím. Zdrcadlo odmastím jarovou vodou a vytřu do sucha papírovou utěrkou. Pro vyleštění mohu použít přípravek na skla Real (světle modrý).
 • Podlahy nakonec vytřu mopem a po uschnutí do spár mezi stěnou a dlažbou nastříkám osvěžovač Star.

9. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID WC (TOALETY)

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
 • Parní čistič
 • Mikroutěrka, houbička
 • Papírové utěrky
 • Kbelík
 • Jar / leštidlo – modrá lahvička
 • Real – zelený = desinfekce / může být i oranžový = odmašťovač
 • Real – tmavě modrý na koupelny / toalety
 • Real – světle modrý na skla
 • Savo WC gel
 • Star osvěžovač
 • Savo proti plísním / Savo original
 • Úklid toalety zahájím vysátím prachu – osaji prostor za záchodem, záchod, rohy místnosti, vršky obkladů, ventilátor a pokud jsou na stropě pavučiny ,tak také pavučiny. Pak omyji obklady toalety, hlavně horní část /důkladně. Pak omyji dveře a to ze všech úhlů, omyji a vyleštím zásobník na papír. Následně umyji toaletu.Do mísy nastříkáme Savo a vyčistím. Pak nastříkám přípravek Real (tmavě modrý do vnitř mísy i na vnější část mísy + na prkénko nastříkáme Real desinfekci (zelený). Vše nechám působit cca 10 min. Následně ji kompletně vyčistím tzn.: nejdříve splachovaní zařízení a zásobním vody nebo geberit splachovadlo, pak prkénko – ze všech stran (zde je nutné použít zelený Real – desinfekci). Následně zevnitř štetkou vyčistím mísu záchodu, pokud není štětka tak houbičkou a použiji rukavici a po spláchnutí naliji do místy kruhovitě gel do záchod (Savo gel) a nechám působit. Pak důkladně omyji venkovní spodní část mísy až po zadní spodní část a vytřu papírovou utěrkou. Nikdy nezapomene umít houbičkou vnitřní obrubu mísy odkud vytéká voda.
 • Podlahy nakonec vytřu – mopem nebo ručně a po uschnutí do spár mezi stěnou a dlažbou nastříkám osvěžovač Star.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚKLID KUCHYŇSKÉ LINKY

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Parní čistič
  • Mikroutěrka, houbička
  • Papírové utěrky
  • Kbelík
  • MIT Denk – čistič na chrom
  • Real – zelený = desinfekce / může být i oranžový = odmašťovač
  • Real – tmavě modrý na koupelny
  • Real – světle modrý na skla
  • Savo WC gel – na velmi silnou mastnotu
  • Poliboy / Pronto – čistič na dřevo (dřevěný nábytek)
  • Savo proti plísním / Savo original
 • Čištění a úklid kuchyňské linky bývá většinou tou časově nejnáročnější činností. Doba celkového čištění vždy záleží na celkové úrovni znečištění a specifikaci jednotlivých úkonů včetně materiálů, ze kterých byla linka vyrobena. Doba čištění kuchyňské linky v jednom pracovníkovi trvá od 1hodiny – 8hodin. Z tohoto důvodu je dobré celé čištění linky rozdělit do několika fází:
 1. Čištění venkovní části linky
 2. Čištění vnitřní části linky
 3. Čištění digestoře a chromových částí
 4. Čištění spotřebičů včetně desky – venek / vnitřek
 5. Čištění obkladů a spár
 6. Vytření podlahy v prostoru linky včetně vyčištění spár
 • CELKOVÝ ROZSAH JE VŽDY STANOVEN PO DOHODĚ S KLIENTEM A JSOU ZOOHLEDNĚNY DVA FAKTORY – doba potřebná na kompletní čištění / kapacita a možnosti v rámci celkového úklidu.
 • 1. Čištění venkovní části linky provádíme tímto způsobem. Nejdříve po schůdkách vyčistíme horní část linky – tzn. Oranžovým Realem – odmašťovačem, který aplikujeme uvolníme mastnotu. Pokud to nezabere, použijeme zelený Real a pokud také ne, tak Savo gel na WC. Všech provádíme v rukavicích a mastnotu odstraňujeme škrabkou nebo houbičkou. Pro rozpuštění mastnoty použijeme také parní čistič. Následně všechny lamino, plast materiály dvířek nastříkáme odmašťovačem – oranžový Real nebo zeleným Realem – desinfekcí. Necháme chvíli působit a pak otíráme mikro utěrkou. Následně vyleštíme např. použitím přípravku na skla Real (světle modrý). Na vyleštění používáme papírové utěrky nebo suchý mikro hadřík. Pokud se jedná o dřevěnou linku a dřevěný materiál, použiji jen vodu s příměsí roztoku – čistič na dřevo!!.  Skleněné výplně dvířek oboustranně umyjeme jarovou vodou a pak do sucha vytřeme a vyleštíme.
 • 2. Čištění vnitřní části linky provádíme stejným způsobem jako vnější část linky. Vnitřní část linky je zapotřebí ošetřit desinfekcí – zeleným Realem a kompletnímu vyčistění předchází postupné vyndání všech věcí a následné zandání všech věcí. Fleky a mastnoty ulpívající i po desinfekci odstraníme použitím tekutého písku Real, houbičky a páry. Pokud se jedná o dřevěný materiál opět jen roztok vody z čističem na dřevo.
 • 3. Čištění digestoře a chromových částí zahájím tím, že digestoř či jiné chromové části (např. Sporák, dvířka sporáku, úchytky aj.) části odmastím oranžovým Realem. Následně na vlhkou houbičku naleji trochu krému na čištění chromu (Mit Denk – stříbrná lahvička) a tento krém nanesu krouživými pohyby na povrch nerezových částí. Následně nechám cca 10-15min zaschnout a pak suchým mikrohadříkem vytřu do sucha a přeleštím pouze suchým hadříkem. Na místech kde zůstaly stopy nečistot celý postup aplikuji znovu. Pokud má digestoř znečištěné krytky odvětrávání lze po dohodě s vedoucím úklidu krytky umýt v myčce.
 • 4. Čištění spotřebičů – venek / vnitřek. Jako první krok pro zahájení úklidu celé linky je předstříkáním spotřebičů čistící pěnou a to, že do vnitřku trouby, mikrovlnky, která musí min. 30-40 min. působit, aby došlo k zákadnímu rozpuštění nečistot. Pěnu na čištění nikdy nestříkám do ventilárotu trouby nebo do ohřevové mřížky v mikrovlnce. Takto ošetřené spotřebiče nechám odpočívat a pak zahájím čištění, tím že papírovými utěrkami vytřu pěnu s uvolněnými nečistotami. Po vytření pěny vezmu zelený Real – desinfekci a vše vystříkám a vytřu do sucha. Po pečlivém vyčištění trouby mohu použít parní čistič, který uvolní a rozpustí připečené nečistoty. Tyto nečistoty mohu pak škrabkou opatrně odstranit a vytřít povrch do sucha. Dvířka trouby očistím od pěny houbičkou a zbývající nečistoty odstraním škrabkou (žiletkou) a tekutým pískem Real vyčistím sklo. Pokud je znečištěné sklo mezi vnější a vnitřní částí lze dvířka rozebrat, nicméně k tomuto kroku  z 99-ti%  nedochází (pouze na vyžádaní klienta). Ledničku vyčistím až po vyndání všech potravin. Nejdříve aplikuji zelený Real – desinfekci a nechám působit tak 10 min. Pak vnitřek ledničky důkladně vytřu mikroutěrkou nebo papírovými utěrkami. Mrazák většinou jen odmrazím a po odmražení vystříkám desinfekcí  po té vytřu. Myčka se čistí elegantním způsobem a to tak, že myčku vyprázdním a vložím čistič myčky zn. Calgonit na myčku – plastová butylka, ze které odstraním uzávěr a následně ji vložím do prázdné myčky. Myčku zapnu na normální cyklus a nechám doběhnout. Po skončení cyklu myčku otevřu, vyndám prázdnou lahvičku a nechám myčku vyschnout. Čištění myčky se ze strany klienta hlásí většinou předem, jelikož vedoucí úklidu s sebou ve své standardní sadě nemá tento přípravek. Přípravek lze běžně zakoupit v DM drogerii či Schlecker nebo Teta drogerii. Pracovník nebo klient tam může během úklidu skočit a zajisit zakoupení. Pokud je tento přípravek zakoupen pracovníkem úklidu, je následně přiúčtován k ceně úklidu.
 • 5. Čištění varné desky provádím aplikací pěny na čištění trouby. Nechám pěnu cca 30-40 min působit. Pěnu pak setřu a jemným krémem Real, který nanesu na houbičku povrch linky ošetřím. Následně povrch vyleštím přípravkem na skla nebo pokud se jedná o chrom, tak přípravkem na chrom (viz. kapitola čištění chormu a digestoře).
 • 6. Čištění obkladů a spár provádím zahájením nástřiku desinfekce – zelený Real  pak aplikuji oražový Real – odmašťovač. Nechám na obkladech působit a pak parním čističem a zubním kartáčkem vyčistím spáry a obklady. Obklady omyji čistou vodu a nakonec suchým hadrem přeleštím.
 • 7. Vytření podlahy v prostoru linky včetně vyčištění spár provádím úplně nakonec. Jelikož podlahy bývají většinou znečištěnější než-li v jiných částech domácnosti, tak podlahu vytírám třeba 3x a to vždy čistou vodou s roztokem na podlahy klasické ( zde mohu použít i Savo) nebo s roztokem na dřevěné podlahy. Pokud si klient přeje vyčistit také spáry ve dlažbě, je vhodné použít parní čistič na spáry a desinfekci aplikovat na spáry. Pak rejžákem nebo kartáčem spáry vydrhout a parním čističem spáry dočistit.

11. ČIŠTĚNÍ SVĚTEL

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
 • Vysavač se štětinovými nástavci
 • Jar nebo Star (modrý) + leštidlo na nádobí
 • Kbelík
 • Mikroutěrka
 • Papírové utěrky
 • Světla nejdříve opatrně osaji a pak je roztokem z jaru a leštidla omyji mikroutěrkou  a nakonec suchým hadrem či papírem vyleštím.

12. ČIŠTĚNÍ ZÁSUVEK A VYPÍNAČŮ

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
 • Jar nebo Star
 • Kbelík
 • Mikroutěrka + houbička
 • Umytí zásuvek a vypínačů provádím opatrně. Mikroutěrku navlhčím v roztoku. Pečlivě umyji všechny záhyby zásuvky a vypínače – a to i v pozici zapnuto / vypnuto.

13. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Vysavač + hlavice na koberce
  • Roztok Vax Professional™ na koberce a čalounění
  • Roztok na skvrny – Interirér Shampoo Autoglym
 • Koberce nejprve osaji vysavačem a hlavicí na koberce (vypnu si štětiny). Pokud jsou zde chlupy, zbavím povrch chlupů důkladným osátím.
 • Koberce je možné následně mokrou cestou vyčistit vysavačem Vax Professional™. Na čištění použiji přípravek (roztok) Vax Professional™ a pokud se vyskytnou skvrny, tak použiji přípravek Autoglym – Interiér Shampoo (odstraňovač a čistič). Přípravek nastříkám na znečištěné místo či skvrnu a nechám cca 10 min působit. Následně provedu malou hlavicí opětovné čištění. Doba schnutí bývá cca 60 – 120min.

14. ČIŠTĚNÍ SEDAČEK, ŽIDLÍ A ČALOUNĚNÍ

 • Potřebné nástroje / pomůcky a prostředky:
  • Vysavač + hlavice na koberce
  • Roztok Vax Professional™ na koberce a čalounění
  • Roztok na skvrny – Interirér Shampoo Autoglym
 • Povrch nejprve osaji vysavačem s malou hlavicí se štětinami. Pokud jsou zde chlupy, zbavím povrch chlupů důkladným osátím – mohu použít malou rotační kartáčovací hlavici ( následně je zapotřebí hlavici důkladně vyčistit).
 • Sedačky, židle a čalounění je možné následně mokrou cestou vyčistit vysavačem Vax Professional™. Na čištění použiji přípravek (roztok) Vax Professional™ a pokud se vyskytnou skvrny, tak použiji přípravek Autoglym – Interiér Shampoo (odstraňovač a čistič). Přípravek nastříkám na znečištěné místo či skvrnu a nechám cca 10 min působit. Následně provedu malou hlavicí opětovné čištění. Doba schnutí bývá cca 60 – 120min.
 • Látkové sedačky a čalounění mohu po důkladném vyschnutí naimpregnovat přípravkem NANOSHIELD, který po rovnoměrném nanesení na povrchu materiálu vytvoří ochranný film proti polití, skvrnám atd. Film se většinou udrží max. 3 měsíce.

15. VYÚČTOVÁNÍ A PŘEDÁNÍ ÚKLIDU

 • Předání úklidu klientovi předchází kontrola vedoucím pracovníkem všech provedených úkonů. Jelikož probíhala průběžná kontrola, tak poslední kontrola nemá vyžadovat moc času. Následně je s klientem realizováno předání úklidu.
 • Vyúčtování úklidu probíhá po předání úklidu. Celková cena je vypočtena základě dle skutečně strávených hodin pracovníky, dle počtu m2  v případě čištění koberce nebo dle počtu sedacích míst sedačky či židlí. Součástí ceny je také jednorázový poplatek za dopravu a případně příplatek za speciální čističe.
 • Předávací protokol / dodací list úklidu vedoucí pracovník vyplní vždy. Protokol bude obsahovat přesný rozpis a výčet všech úkonů včetně jednotkových a konečných cen bez DPH. Originál dodacího listu ponechá vedoucí pracovník klientovi a kopii předá do firmy. Na dodací list vyplní pracovník jak inciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání úklidu.